Проучвания и практика

В основата на един многогодишен изследователски проект са клиничните терапевтични успехи, постигнати в Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия в университета в Ерланген при лечението на пациенти с рак през 1989 и 1990 г.


Новите модели на терапия и терапевтичните стратегии, които довели до тези добри резултати, първоначално не били насочени към унищожаването на туморните клетки. Възможността да се повлияват клетки чрез екстрацелуларния матрикс ставала все по-значима.

Появили се много въпроси:

  • Какви са функционалните, организационни процеси, резултиращи от полета, както и клетъчните и молекулярните ритми?
  • Дали се основават на клетъчната структура и извънклетъчния матрикс?
  • Какви възможности е имало да се наблюдават живи клетки?
  • Колко важни са описаните още през 1852 от Р. Вирхов "Клетъчни територии" за диференцирането на клетките?
  • и много други...

Налагало се регулаторният ефект на извънклетъчния матрикс да се изследва допълнително.
Матрично-ритъмната терапия възниква като практическо следствие на проекта "Клинично ориентирани фундаментални проучвания (1991-1998)" към университета в Ерланген.